KOVACESKI MUSIC е проект на Климе Ковачески во соработка со музичари од целиот свет.

Еве неколку елементи што го прават овој проект уникатен:
Сите песни се достапни бесплатно за симнување на KovaceskiMusic.com
На песните свират музичари во живо, од различни земји и континенти.
Текстовите од албумот РАНИ се пре-пеани на англиски, а не само едноставно преведени.
Песните доаѓаат во три верзии:
Македонска
Интернационална
Инструментална

На соработниците им е дадена слобода да свират како што ја доживуваат секоја песна, и да го потенцираат својот талент без претходни инструкции и ограничувања, освен да креираат во духот на песните од албумот РАНИ.

Останатите албуми се створени по сличен пристап и во ист дух.
Hands

KOVACESKI MUSIC is a Klime Kovaceski's project joined by musicians from all over the world.

This project is unique in its approach:
All songs can be downloaded free of charge from KovaceskiMusic.com
The musicians, who live across the globe, are recorded live on location.
The lyrics from the album Wounds have been carefully translated from Macedonian into English.
All songs come in three versions:
Macedonian
International
Instrumental

The musicians enjoy the freedom to create without any specific instructions or limitations. Their talents are guided only by the spirit and nature of the songs on the album WOUNDS.

The rest of the albums were created with a similar approach and in the same spirit.

Music:

Klime Kovaceski

Lyrics:

Klime Kovaceski

Mixing/Mastering:

Tijan Jazadzievski

Art:

Nikola Pijanmanov

English translation:

Natasha Garrett

Vocals:

Iva Jazadzievska

Animation:

Branko Ristovski

Special guests:

Vlatko Terziski, clarinet
Ratko Dautovski, percussions
Nicola D’Adamo, drums
Alexander Gloshkin, bass
Jasmin Mišić, synth
Napoleon Baca, synth
Joylin, violin
Norlene, cello
Ilia Mazia, duduk
Erkan Erginci, duduk
Goran Tanevski, vocal
Risto Solunchev, vocal
Saso Klenkoski, vocal
Tihana Nikolic, vocal
Alia Fay, vocal
Marianthi, vocal
Olha Lishchyshyn, vocal
Livia Montalesi, vocal
Anastasia Kareva, vocal

Typography:

Lasko Dzurovski